Stała abonamentowa opieka informatyczna

     Oferujemy placówkom leczniczym stałą opiekę informatyczną w formie usługi abonamentowej.

     Po podpisaniu z nami umowy na otoczenie placówki medycznej stałą opieką informatyczną, nasz zespół realizuje następujące działania:

 1. opieka nad strukturą informatyczną – działania jednorazowe po rozpoczęciu współpracy:
  1. analiza struktury informatycznej istniejącej u klienta, przygotowanie raportu zawierającego informacje na temat działań pozwalających zoptymalizować sprzęt i oprogramowanie, które klient posiada,
  2. po akceptacji klienta proponowanych działań – wykonanie optymalizacji:
   • aktualizacja sterowników sprzętowych (komputery, drukarki, sprzęt sieciowy oraz pozostały sprzęt informatyczny będący w dyspozycji klienta),
   • czyszczenie nośników danych z nadmiarowych plików, które nie są wykorzystywane przez system ale znacząco ograniczają zasoby oraz obniżają wydajność sprzętu, którym dysponuje klient
   • wykonanie defragmentacji nośników danych celem przyspieszenia ich pracy,
   • zmiana ustawień sprzętu komputerowego w celu uzyskania maksymalnej wydajności,
   • aktualizacji oprogramowania, jakim dysponuje klient do najnowszych wersji udostępnianych przez producentów, poprawiających bezpieczeństwo oraz wydajności pracy,
   • diagnostyka ewentualnych błędów działania oprogramowania i sprzętu, które występowały u klienta przed rozpoczęciem współpracy z naszym zespołem,
   • zainstalowanie u klienta oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp serwisowy do jego struktury informatycznej:
    • w przypadku klientów nieposiadających infrastruktury sieciowej proponujemy bezpłatne oprogramowanie Team Viewer, umożliwiające zdalny dostęp do pojedynczych komputerów klienta (dostęp szyfrowany, zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, zasady zachowania poufności danych zdefiniowane w zawartej z klientem umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na jego rzecz przez nasz zespół, spełniającej wymagania RODO),
    • w przypadku klientów posiadających strukturę sieciową proponujemy bezpłatne oprogramowanie OpenVPN + TightVNC, umożliwiającej zdalny dostęp do urządzeń podłączonych do wewnętrznej sieci komputerowej klienta (dostęp szyfrowany, zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, zasady zachowania poufności danych zdefiniowane w zawartej z klientem umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na jego rzecz przez nasz zespół, spełniającej wymagania RODO),
 2. zdalne działania konserwacyjne struktury informatycznej – działania stałe, wykonywane w cyklu tygodniowym poprzez dostęp zdalny po ustaleniu z klientem dnia i godzin, w których możliwa będzie zdalna konserwacja sprzętu informatycznego:
   • sprawdzanie dostępności i bieżące aktualizowanie sterowników sprzętowych (komputery, drukarki, sprzęt sieciowy oraz pozostały sprzęt informatyczny będący w dyspozycji klienta),
   • sprawdzanie stanu oraz bieżące czyszczenie nośników danych z nadmiarowych plików, które nie są wykorzystywane przez system ale znacząco ograniczają zasoby oraz obniżają wydajność sprzętu, którym dysponuje klient
   • sprawdzanie stanu oraz bieżące wykonanie defragmentacji nośników danych celem przyspieszenia ich pracy,
   • sprawdzanie dostępności oraz instalacja aktualizacji oprogramowania, jakim dysponuje klient do najnowszych wersji udostępnianych przez producentów,
 3. administrowanie systemem zabezpieczeń systemu informatycznego klienta – działania jednorazowe po rozpoczęciu współpracy:
  1. wykonanie audytu zabezpieczeń systemu i przedstawienie klientowi raportu wykrytych luk w zabezpieczeniach wraz z propozycją działań mających na celu ich usunięcie
  2. po akceptacji klienta proponowanych działań – wykonanie optymalizacji:
   • w przypadku, gdy klient nie posiada własnego oprogramowania możemy wykonać zakup na rzecz klienta oprogramowania zabezpieczającego – polecamy pakiet Bitdefender TOTAL SECURITY w regularnej cenie licencji rocznej wynoszącej 300 zł netto obejmującej możliwość zainstalowania na 5 komputerach, w chwili obecnej pakiet ten można nabyć w cenie promocyjnej wynoszącej 145 zł netto za licencję roczną ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować jak długo producent utrzyma cenę promocyjną, zakupione oprogramowanie staje się własnością klienta, nasz zespół wykona bezpłatnie instalację na jego sprzęcie,
   • w przypadku gdy klient posiada własne oprogramowanie sprawdzimy jego aktualności i w razie potrzeby wykonamy niezbędne uaktualnienia do najnowszych wersji,
   • jeżeli klient nie posiada własnego systemu tworzenia kopii zapasowej proponujemy rozwiązanie oparte na oprogramowaniu
    Macrium Reflect 7 WORKSTATION, w cenie jednorazowego zakupu licencji w wysokości 70 EUR na jeden komputer, umożliwiające tworzenie lokalnych kopii zapasowych na nośnikach danych klienta, jednakże lokalne kopie zapasowe nie zabezpieczają przed atakami typu Cryptoransomware, polegającymi na zaszyfrowaniu dysków lokalnych (w tym także tych, na których zostały utworzone kopie zapasowe) i żądaniu zapłaty „okupu” aby odszyfrować dyski, proponujemy zabezpieczenie się przed takim niebezpieczeństwem poprzez zastosowanie płatnego rozwiązania backupu w chmurze, gdzie kopie zapasowe przechowywane są na zewnętrznych zabezpieczonych i zaszyfrowanych serwerach, opartego na oprogramowaniu firmy Xopero, której jesteśmy autoryzowanym partnerem handlowym i serwisowym:w przypadku gdy klient posiada własne oprogramowanie sprawdzimy jego aktualności i w razie potrzeby wykonamy niezbędne uaktualnienia do najnowszych wersji,
   • jeżeli klient nie posiada własnego systemu tworzenia kopii zapasowej proponujemy rozwiązanie oparte na oprogramowaniu
    Macrium Reflect 7 WORKSTATION, w cenie jednorazowego zakupu licencji w wysokości 70 EUR na jeden komputer, umożliwiające tworzenie lokalnych kopii zapasowych na nośnikach danych klienta, jednakże lokalne kopie zapasowe nie zabezpieczają przed atakami typu Cryptoransomware, polegającymi na zaszyfrowaniu dysków lokalnych (w tym także tych, na których zostały utworzone kopie zapasowe) i żądaniu zapłaty „okupu” aby odszyfrować dyski, proponujemy zabezpieczenie się przed takim niebezpieczeństwem poprzez zastosowanie płatnego rozwiązania backupu w chmurze, gdzie kopie zapasowe przechowywane są na zewnętrznych zabezpieczonych i zaszyfrowanych serwerach, opartego na oprogramowaniu firmy Xopero, której jesteśmy autoryzowanym partnerem handlowym i serwisowym:

    • dla klientów nie posiadających struktury sieciowej proponujemy pakiet Xopero CLOUD PERSONAL w cenie licencji rocznej wynoszącej 119,99 zł netto za kopie bezpieczeństwa w chmurze dla jednego zabezpieczanego komputera,
    • dla klientów posiadających infrastrukturę sieciową opartą o serwery bazy danych mMedica oferujemy pakiety:
     • Xopero ENDPOINT & SERVER PROTECTION w cenie licencji rocznej w wysokości 589 zł netto za kopie bezpieczeństwa w chmurze dla jednego serwera
     • Xopero ENDPOINT PROTECTION w cenie licencji rocznej w wysokości
      289 zł netto obejmującej zabezpieczenie dodatkowego komputera współpracującego z serwerem – zakup takiego pakietu nie jest konieczny w przypadku gdy wszystkie dokumenty i bazy danych placówki medycznej przechowywane są na serwerze a komputery pozostałe stanowią jedynie końcówki do pracy personelu,
    • jeżeli klient posiada własny system kopii zapasowych sprawdzimy jego aktualność oraz poprawność wykonywania kopii i w razie konieczności zaproponujemy i wykonamy niezbędne uaktualnienia,
   • wykonanie audytu systemu komputerowego klienta dotyczącego spełniania warunków definiowanych przez RODO, zakończonego raportem opisującym stan zgodności systemu z wymaganiami oraz wyspecyfikowaniem działań, które należy wykonać w celu uzyskania takiej pełnej zgodności,
   • po akceptacji przez klienta proponowanych działań wykonanie niezbędnych czynności dostosowujących system informatyczny do wymagań RODO,
 4. zdalne administrowanie systemem zabezpieczeń systemu informatycznego klienta – zdalne działania stałe , wykonywane w cyklu tygodniowym poprzez dostęp zdalny po ustaleniu z klientem dnia i godzin, w których możliwa będzie ich wykonywanie, nie zakłócające pracy placówki:
   • bieżące monitorowanie aktualności i uaktualnianie bazy definicji systemu antywirusowego,
   • bieżące monitorowanie zdarzeń zarejestrowanych przez system firewall, wykrywanie, informowanie klienta oraz podejmowanie działań obronnych na wykryte próby ataków na system informatyczny,
   • bieżące monitorowanie stanu zgodności systemu w wymaganiami RODO i w przypadku wykrycia niezgodności informowanie klienta wraz z przedstawieniem propozycji zalecanych kroków do wykonania i ich realizacji po uzyskaniu akceptacji klienta,
 5. opieka informatyczna na systemem mMedica – działania jednorazowe po rozpoczęciu współpracy:
   • wykonanie audytu zainstalowanej instancji systemu zakończonego raportem informującym klienta o aktualnym stanie wg oceny naszego zespołu oraz zawierającym propozycję modyfikacji konfiguracji posiadanego już oprogramowania wraz z informacją zalecanych przez nas rozszerzeniach o nowe moduły, które znacząco poprawiły by wydajność i dostosowanie systemu mMedica do specyfiki pracy jednostki leczniczej klienta,
   • po uzgodnieniu z klientem wykonanie następujących czynności:
    • optymalizacji ustawień już posiadanych przez klienta modułów oprogramowania mMedica, dostosowujących system do jego indywidualnej specyfiki pracy przez co zwiększona zostanie wydajności i komfort pracy klienta,
    • usługi zakupu na rzecz klienta dodatkowych nowych modułów mMedica, ich wdrożeni, optymalizacja i przeszkolenie personelu do pracy z nowymi funkcjonalnościami są usługami dodatkowo płatnymi, nie wchodzącymi w skład pakietu usług abonamentowych, ich cena zależna jest od rodzaju wdrażanego modułu i będzie indywidualnie ustalana,
 6. zdalna opieka informatyczna na systemem mMedica – zdalne działania stałe , wykonywane w cyklu tygodniowym poprzez dostęp zdalny po ustaleniu z klientem dnia i godzin, w których możliwa będzie ich wykonywanie, nie zakłócające pracy placówki:
   • bieżący nadzór na stanem systemu oraz stanem tworzenia kopii zapasowych bazy danych,
   • implementacja zmiany ustawień oprogramowania zgodnie z zapotrzebowaniem klienta zgłaszanym w ciągu poprzedzającego tygodnia,
 7. obsługa serwisowa błędów działania systemu:
   • gwarantujemy rozpoczęcie działań mających na celu zdiagnozowanie i usunięcie błędów w działaniu systemu mMedica maksymalnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia problemu przez klienta naszemu zespołowi.